Regulamin

REGULAMIN STRONY WWW, ZAKUPÓW, ZWROTÓW I POLITYKI PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa pod adresem sylwiakocon.pl oraz kursy.sylwiakocon.pl jest prowadzona przez Sylwia Kocoń LTD, ul.Sołtysowska 12b/37, 31-589 Kraków, NIP: 6782772233
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem sylwiakocon.pl oraz kursy.sylwiakocon.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji oferowanych usług (np. takich jak szkolenia, kursy czy warsztaty) znajdujących się w ofercie Sylwii Kocoń LTD
 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży kursów, szkoleń i warsztatów jest ul.Sołtysowska 12b/37, 31-589 Kraków lub (dla wybranych kursów zgodnie z treścią ust. 1 powyżej) e-mail: kontakt@duchimateria.com.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 6. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, którymi są:
 1. Szkolenia, które odbywają się online. Czas danego Szkolenia, jego tematyka, forma Szkolenia oraz cena uczestnictwa będą prezentowane na stronie głównej, podstronie Serwisu poświęconej danemu Szkoleniu, prezentującej dostępne Szkolenia lub Szkolenia prowadzone przez danego trenera.
 2. Szkolenia są prowadzone w dwóch formach:
  a. klasycznej,
  b. warsztatowej,
 1. zasady korzystania z Witryny;
 2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
 1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup udziału w szkoleniach, kursach i warsztatach w Sklepie;
 2. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny;
 3. zasady rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
 1. posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 2. dostępu do sieci Internet,
 3. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 1. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 1. Usługodawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Usługodawca prosi o niekorzystanie z Witryny.
 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa
 2. korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowanie strony sylwiakocon.pl oraz kursy.sylwiakocon.pl
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Oferowane poprzez Witrynę usługi dostępne są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 1. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy:
 1. Użytkownik podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane,
 2. Dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. I.10. Regulaminu,
 3. Użytkownik nie jest pełnoletni.
 1. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.
 1. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o pełnoletności oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Usługobiorcy przez Usługodawcę dla potrzeb związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą oraz w celu wykorzystania utrwalonego wizerunku w materiałach szkoleniowych.

II Definicje

 1. Sprzedawca lub wymiennie Usługodawca – Sylwia Kocoń LTD, ul.Sołtysowska 12b/37, 31-589 Kraków, NIP: 6782772233
 2. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresemsylwiakocon.pl oraz kursy.sylwiakocon.pl;
 3. Sklep –witrynakursy.sylwiakocon.pl prowadzonaprzez: Sylwia Kocoń LTD, ul.Sołtysowska 12b/37, 31-589 Kraków, NIP: 6782772233 e-mail: kontakt@duchimateria.com.
 4. Usługi – usługi prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży wSklepie;
 5. Klient – każdy klient nabywający Usługi, zwany również Usługobiorcą;
 6. Konsument – osoba fizyczna, która jest usługobiorcąwcelu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;
 1. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;
 3. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;
 4. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danej Usługi;
 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III Warunki dokonywania zamówień

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane bezpośrednio za pośrednictwem maila: kontakt@duchimateria.com. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie na ww. adres e-mail potwierdzenia dokonania zapłaty za zamówienie zawierającego poprawny opis przelewu tj. (imię i nazwisko oraz adres e-mail).
 1. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu trzech Dni roboczych, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia najpóźniej w czwartym Dniu Roboczym. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia w ww. terminie należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder „spam” w swojej skrzynce e-mail a w dalszej kolejności skontaktować się z nami drogą mailową na adres: kontakt@duchimateria.com.
 1. Klient dokonujący zakupu poprzez formularz w Sklepie kursy.sylwiakocon.pl jest związany treścią złożonego Zamówienia. Dokonując kliknięcia w polu „Zamawiam i Płacę” Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówioną usługę oraz potwierdza akceptację niniejszego regulaminu.
 1. Usługodawca ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia, które nastąpi wówczas, gdy:
 1. wyczerpany został limit miejsc dostępnych na danym kursie / szkoleniu / warsztacie;
 2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;
 3. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Usługodawca nie miał wpływu a które powodują brak możliwości zrealizowania usługi.
 1. Usługodawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i :
 1. poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Usługi na dane szkolenie / kurs, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
 2. zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
 3. wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 1. Do zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający zakup w postaci faktury lub rachunku. Proces wystawiania w/w dokumentów odbywa się automatycznie. W razie problemów lub nieotrzymania dokumentu sprzedaży należy skontaktować się drogą mailową na adres kontakt@duchimateria.com
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości dostępnych miejsc na danym warsztacie / szkoleniu / kursie, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

 2. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

 3. Po zakończeniu szkolenia wszelkie konsultacje oraz porady są dostępne po zarezerwowaniu terminu sesji indywidualnej.

IV Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w miejscu zawarcia umowy) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy konkretnym szkoleniu w chwili składania Zamówienia.
 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta Zamówienia.
 1. Zapłaty za zamówiony kurs/szkolenie Klient dokonuje za pośrednictwem jednej z dostępnych metod:
 1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy poprzez kliknięcie w obrazek podany na witrynie strony internetowej kursy.sylwiakocon.pl wraz z podaniem w tytule przelewu imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Niepodanie lub niewłaściwe podanie ww. danych uniemożliwi uzyskanie dostępu i korzystanie z zakupionej usługi.
 1. za pośrednictwem serwisu PayPal zgodnie z regulaminem tego serwisu dostępnym pod adresem: https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/PL/pl/ua-121620.pdf
 1. za pośrednictwem serwisu Przelewy24 zgodnie z regulaminem tego serwisu dostępnym pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 1. za pośrednictwem serwisu Tpay zgodnie z regulaminem tego serwisu dostępnym pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf
 1. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów, szkoleń i warsztatów płatnych w ramach Witryny jest dokonanie pełnej wpłaty należności.
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie dokumentu potwierdzającego zakup wystawionego zgodnie z aktualnie obowiązującymi w dniu oraz miejscu zawarcia umowy przepisami oraz zgodnie z treścią pkt 3.8. niniejszego regulaminu.

V Dostarczanie materiałów

 1. O ile w ramach uczestnictwa w danym kursie / warsztacie / szkoleniu przewidziane jest udostępnianie materiałów w postaci plików, dokumentów, nagrań itp. są one udostępniane Usługobiorcy poprzez udostępnienie kursantowi danych do logowania oraz instrukcji obsługi panelu kursanta drogą mailową, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kursu. W przypadku nie otrzymania ww. danych we wskazanym terminie, kursant jest zobowiązany do kontaktu ze sprzedawcą w celu otrzymania danych do logowania.
 1. Powyższe postanowienia nie uchybiają postanowieniom z ust. VI.5 niniejszego regulaminu.
 1. Dostęp do materiałów kursu oraz innych narzędzi związanych z danym kursem (np. grupy dyskusyjne na FB) jest dostępem czasowym i trwa nie dłużej niż 6 lub 24 miesięcy lub bezterminowo od daty rozpoczęcia kursu. Dokładna informacja o czasie dostępu do materiałów danego kursu jest zawsze podawana przez organizatora przed rozpoczęciem i na rozpoczęciu danego kursu.

VI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem pkt. VI.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Usługodawcę. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres:kontakt@duchimateria.com.
 1. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Usługi lub w inny sposób udokumentować zakup Usługi.
 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, po otrzymaniu dostępu dozamówionego kursu Kursant (Usługobiorca) traci prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Integralną częścią kursu są wszelkie materiały przekazywane Usługobiorcy, w jakiejkolwiek formie. Przekazanie Usługobiorcy po uiszczeniu pełnej opłaty za kurs, chociażby części materiałów jest równoznaczne z udzieleniem Usługobiorcy dostępu do kursu o którym mowa w ust. VI.4. powyżej.

VII Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Usługobiorcy co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia/warsztatu.
 1. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: kontakt@duchimateria.com w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu spraw.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 1. Usługobiorca otrzyma odpowiedź na adres mailowy.
 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.
 1. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej sylwiakocon.pl oraz kursy.sylwiakocon.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 1. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu sylwiakocon.pl oraz kursy.sylwiakocon.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony sylwiakocon.pl oraz kursy.sylwiakocon.pl , umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

VIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zastrzeżenia prawne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach szkoleń, kursów, warsztatów lub porad indywidualnych w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 1. Korzystanie z Witryny i dostęp do kursu /szkolenia / warsztatu odbywa się poprzez transmisję danych na koszt Usługobiorcy.
 1. Usługobiorca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Witryny oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 1. Przekazywane materiały szkoleniowe są opracowywane na podstawie własnych doświadczeń oraz wiedzy zaczerpniętej z szeregu szkoleń oraz własnych doświadczeń Usługodawcy. Usługodawca, zastrzega, że prezentowane porady i zalecenia nie są jedynymi sposobami pracy z danym życiowym aspektem. Szkolenia, warsztaty i kursy nie mają również na celu zastępowania wszelkich wymaganych konsultacji terapeutycznych, czy lekarskich.
 1. Usługodawca zastrzega, że nie daje gwarancji osiągnięcia określonych celów na skutek uczestnictwa w szkoleniu / kursie / warsztatu, które są jedynie zorganizowanym przewodnikiem, który można wykorzystać do pracy nad własnym rozwojem osobistym
  i duchowym. Rezultaty szkolenia zależą od zaangażowania w proces oraz systematyczności stosowania proponowanych technik i aktywnego uczestnictwa w proponowanym procesie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rezultat przeprowadzonych szkoleń oraz za skutki korzystania z udostępnionych przez niego materiałów szkoleniowych.

IX Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Sylwia Kocoń LTD, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako RODO). b) InsERT jako administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne w celu wykonania usług przeprowadzania szkolenia/kursu/warsztatu zgodnie z niniejszym regulaminem, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania niniejszych usług. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania usługi.
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe uczestnika szkolenia przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego danych osobowych jest Sylwia Kocoń LTD, ul. Sołtysowska 12b/37, 31-589 Kraków, NIP: 6782772233, a także, że zapoznał się z informacjami przekazywanymi mu przez Administratora zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO, tj.: Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych danych opiera się na udzielonej zgodzie, Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korzystania z usług szkoleniowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady zawarte w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która to informacja stanowi integralny element niniejszego regulaminu a jej treść jest dostępna na Witrynie.

X Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści zamieszonych na stronie www.duchimateria.com, www.sylwiakocon.pl oraz www.kursy.sylwiakocon.pl artykułów i publikacji jak również treści wszelkich kursów, szkoleń oraz warsztatów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Sylwii Kocoń.

XI Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 1. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Witrynie podlegają ochronie.
 1. Zarejestrowani Usługobiorcy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na Witrynie.
 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 1. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Strony zawieranej umowy zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z użytkowania Witryny.
 1. W przypadku sporów, których polubowne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla Krakowa – Śródmieścia.

Załącznik nr 1